Prezentarea grădiniței – scurt istoric

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 17, Sibiu este amplasata în partea de N – E a orașului, construcţia datând de două secole în oraşul vechi, în partea dinspre zona gării.
Imobilul a fost construit în prealabil cu destinaţia de grădiniţă evanghelică. Faţadele la stradă sunt relativ simple, toate ferestrele au ancadrament, pervaz şi un fel de antablament cu friză şi cornişă dreaptă. Clădirea este străbătută pe toată lungimea faţadei de un brâu profilat; între acest brâu şi streaşină sunt amplasate mici elemente de formă circulară. Acoperişul este complex şi prezintă la strada trei lucarne de tip ochi, iar uşa de acces în corpul din stânga curţii este prevăzută cu un grilaj Jugendstil.

Este o grădiniţă cu tradiţie în Sibiu şi judeţ, a funcţionat la început ca unitatea cu program normal, apoi s-a transformat în grădiniţă cu program prelungit. Urmând o curbă ascendentă ca și grădiniţă, din 1 septembrie 2001 funcţionează cu 4 grupe române, o grupă germană şi o grupă maghiară, planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019 cuprinzând 156 preşcolari.

Cultura organizaţională
Este caracterizată print-un ethos profesional bun. Trăsăturile dominante sunt ccooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copil, respectul pentru prietenie, libertatea de exprimare.
Tipul dominant de cultură pentru organizația noastră este cultura de tip sarcină. Sarcinile sunt distribuite în raport cu potențialul membrilor organizației, urmărindu-se valorificarea optimă a acestuia. Relaţiile interpersonale existente permit manifestarea unor valori precum cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare, dorinţa de afirmare.
Cadrele didactice, întregul personal didactic auxiliar şi nedidactic au posibilitatea să îşi pună în valoare creativitatea şi în acelaşi timp să dea dovadă de responsabilitate, construind şi realizând activităţile specifice propuse, adaptate domeniului lor de pregătire.
Climatul organizaţiei școlare este deschis, stimulativ, caracterizat prin dinamism, iar relaţiile dintre cadrele didactice sunt bazate pe colaborare, colegialitate, respect şi sprijin reciproc.
Directorul are o atitudine asertivă, de încredere în echipa de lucru, practică un management democratic, este receptiv, cooperant, comunicativ, dinamic, obiectiv, cu respect faţă de realizările organizaţiei şi a nevoilor ei.
La nivelul grădiniței a fost elaborat și implementat Regulamentul intern care cuprinde norme privind atât activitatea cadrelor didactice, cât şi pe cea a preșcolarilor; de asemenea au fost încheiate Contracte educative cu fiecare dintre părinții/turorii/reprezentanții legali ai copiilor școlarizați.

Valorile care dau coerenţă şi perspectivă activităţii noastre sunt:
• Dezvoltare: Vom urmări perfecţionarea continuă a personalului angajat pentru dezvoltarea competenţelor profesionale şi personale, dotarea cu echipamente, resurse materiale şi instrumente de lucru.
• Calitate şi eficienţă: Vom furniza servicii de calitate, care să contribuie la creşterea calităţii activităţii instructiv – educative din unitate, prin seriozitate, folosind experienţa şi implicând toţi actorii educaţionali;
• Lucrul în echipă: Vom dezvolta un climat de muncă pozitiv, armonios, bazat pe seriozitate, toleranţă şi demnitate, dezvoltarea spiritului civic, folosind metode participative şi consultative;
• Colaborare: Vom promova respectul reciproc şi cooperarea, prin colaborarea activă cu părinţii, cu comunitatea, cu instituțiile de la nivel local, judeţean şi naţional cu atribuţii în domeniul educaţiei.